Alue, Maa
Päijät-Hämeen alue, Etelä-Suomi, Suomi

Paikallinen maankäyttö
Metsä

Maalaji
Perkeleen maa

Ympäristövyöhyke
Boreaali

Yhteistyökumppani
LUKE (Luonnonvarakeskus)

Ränskälänkorpi Tapaustutkimus

Ränskälänkorven kokeellinen seuranta-ala (≈25ha) sijaitsee Etelä-Suomessa, Asikkalassa. Suoalue on kuivatettu metsätalouskäyttöä varten suhteellisen tehokkaalla ojituksella jo ennen 1960-lukua. Alueella vallitseva puusto koostuu pääosin hakkuukypsästä kuusesta(Picea abies) sekä sekapuuna männystä (Pinus sylvestris) ja hieskoivusta (Betula pubescens). Sara- (Carex) ja puuturvevaltainen turvekerros on pääosin yli metrin syvyinen. Alueen seuranta aloitettiin vuonna 2019 ja kummankin hakkuukäsittelyn mukainen puunkorjuu toteutettiin maalis-huhtikuussa 2021.

Tavoitteet

Seuranta-ala perustettiin selvittämään jatkuvapeitteisen ja avohakkuisiin perustuvan metsänkäsittelyn vaikutusta puuston kehitykseen, vesitalouteen sekä ojitetun suometsäekosysteemin ja ilmakehän väliseen kasvihuonekaasujen vaihtoon boreaalisella kasvillisuusvöhykkeellä.

Paikallinen painopiste

Boreaalisten ojitettujen suometsien hakkuumenetelmien arviointi.