Alue, Maa
Pohjoinen Suomi, Suomi

Paikallinen maankäyttö
Maatalous

Maalaji
Histosoli/Umbrisoli

Ympäristövyöhyke
Boreaali

Yhteistyökumppani
LUKE (Luonnonvarakeskus)

Tapaustutkimus NorPeat

Nordic Experimental Peat Agroecosystem (NorPeat) -tutkimusalusta on turvepelto (26 ha), joka sijaitsee Siikajoella Pohjois-Suomessa.

Pelto on jaettu kahdeksaan lohkoon ja turpeen syvyys eri lohkoilla vaihtelee välillä 15 ja 75 cm. Tutkimusalusta on varustettu säätökastelujärjestelmällä ja sitä viljellään normaalissa säilörehunurmikierrossa lihakarjan rehun tuotantoon. Tutkimusalustan viereen rakennettiin vuonna 2021 veden varastoallas, joka on tilavuudeltaan noin 10 000 m 3 . Altaaseen ohjataan yläpuoliselta valumaalueelta luontaisesti virtaavia vesiä, esim. keväällä lumen sulamisvedet.

Tavoitteet

Tutkimusalusta on perustettu 2016 viljeltyjen turvemaiden erilaisten​​ympäristövaikutusten tutkimiseen. Kasvihuonekaasupäästöjä sekä salaojaveden ja pintavalunnan virtausta ja veden laatua sekä ympäristömuuttujia (pohjavesitaso, maan kosteus, routa jne…) tutkitaan tai monitoroidaan ympärivuotisesti. Veden varastoallas on kytketty säätökastelujärjestelmään, mikä mahdollistaa pohjavedenpinnan nostamisen tavoitteena hillitä turvepellon suuria kasvihuonekaasupäästöjä tai toteuttaa altakastelua, jolla turvataan satoa kuivuusjaksojen aikaan.

Paikallinen painopiste

Nurmiviljely happamilla sulfaattimailla sijaitsevilla turvepelloilla pohjoisissa olosuhteissa