Region, Land
Flevoland, Nederland

Lokaal grondgebruik
Landbouw

Grondsoort
Kleigrond

Milieuzone
Matig maritiem

Partner
Wageningen University & Research

De casus Flevoland

BENCHMARKS is een project dat tot doel heeft een geharmoniseerd en kosteneffectief kader te ontwikkelen voor het meten van bodemgezondheid in heel Europa. Het project brengt een consortium van 29 partners samen met expertise op het gebied van bodemgezondheidswetenschap, beleid, industrie en sociale innovatie, inclusief burgerwetenschappelijke benaderingen, om de kloof tussen wetenschap en beleid/praktijk te overbruggen.

Studie doelen

Het project omvat de ontwikkeling van een bodemgezondheidsindex die gebruikmaakt van indicatoren die relevant zijn voor het doel van de beoordeling, die toepasbaar zijn op verschillende vormen van landgebruik en die logistiek haalbaar zijn. Het raamwerk zal worden getest in 24 landschapscasestudies over meerdere landgebruiken, waaronder landbouw, bosbouw en stedelijke gebieden.

Lokale focus

In Flevoland worden de indicatoren getoetst in een agrarisch meersoortensysteem. Bij de stadsgrens van Almere ligt een groot On-farm experiment van strokenteelt. Dit experiment is geïnitieerd door ERF BV en Stichting Hemus in 2020 en heeft een veldgrootte van 64 ha. Op deze locatie wordt een systeem van het telen van gewassen in smalle stroken van 6 meter vergeleken met een regulier monocultuursysteem. De monitoring van dit experiment wordt gedaan door Wageningen Universiteit. ERF BV experimenteert sinds 2015 met strokenteelt. De resultaten laten zien dat strokenteelt leidt tot minder kwetsbaarheid voor ziekten en plagen en toename van de biodiversiteit. ERF heeft in het strokenteeltsysteem een bijna vergelijkbare efficiëntie en minstens dezelfde opbrengst bereikt als in het monocultuursysteem.

  • Vruchtwisseling: grasklaver; knolselderij, Broccoli, Haver, Uien, Pastinaak, Tuinbonen en Aardappelen.
  • Kleigrond met 4-6% organische stof

Media